Terug naar hoofdpagina - Retour à la page principale - Back to homepage

 SPIRITUALITEIT & RELIGIE  IN  VLAANDEREN 

 SPIRITUALITÉ & RELIGION - SPIRITUALITY & RELIGION

om een nieuwe link (of een defecte link) te melden via e-mail.

De Bijbel - Willibrordvertaling (de officiële katholieke bijbelvertaling in het Nederlands)

De Bijbel - La Bible

Alpha-cursus Vlaanderen methode voor lokale evangelisatie (geloofscursus voor onkerkelijken) - méthode pour une évangélisation locale (formation à la foi chrétienne pour non-ecclésiastiques)

Augustinus (De regel van Heilige - ) Paters Assumptionisten - Pères Assomptionistes

Bezinning - Overzicht van de mogelijkheden tot bezinning in Nederland en in Vlaanderen - Aperçu des possibilités de retraite aux Pays-Bas et en Flandre

Bezinningscentrum - Gent - Centre de retraite

Bezinningscentrum Godsheide - Hasselt - Centre de retraite

Bezinningshuizen (Federatie van-) Fédération des Maisons de Retraite

Bibliotheek- en documentatiecentrum DE BRON in Harelbeke Catalogus van de bibliotheek te raadplegen op www.bidoc.be/bibdoc

Bijbelcitaat - Citaten uit de bijbel - Citations de la bible

Byzantijnse Kapel - Drongen - Katholieke gemeenschap met Byzantijnse ritus

 

Catechese: Catéchèse          om de link naar uw eigen parochie toe te voegen.

Websites over catechese in de parochies:

Aalst Sint-Jozef

Beek

Belsele

Buizingen en Lot

Kuurne Sint-Michiels

Roeselare Onze-Lieve- Vrouw

Algemene informatie over catechese:

Catechese Net "Als je wilt doorgeven wat je bezielt"

Brussels Catechesehuis

 

 

Catkids is een Rooms-Katholieke catechese website voor kinderen - website de cathéchèse catholique romaine pour enfants.

Centrum voor Christelijk Vormingswerk Centre de Formation Chrétienne

Christen Forum Gent Forum Chrétien Gand  - Christian Forum Ghent

Cisterciënzers / Thomas Merton in de Lage Landen

Christian Musicians Een plaats waar alle christenen hun geloof in Jezus willen bevestigen d.m.v. muziek - Un lieu où tous les chrétiens peuvent témoigner de leur foi en Jésus-Christ par la musique.

Diaconia  De permanent diaken - Le diacre permanent

Dienst voor Gezinspastoraal - Service pour la Pastorale Familiale

Duruelo Christelijke spiritualiteit in Karmelitaanse traditie - Spiritualité chrétienne selon la tradition des Carmélites

Emmaüshuis - Aalst is een plek in de stad voor zingeving en spiritualiteit, gelegen in het centrum van Aalst - Un endroit de retraite et spiritualité au centre d'Alost

Encounter Vlaanderen brede waaier van vorming ter bevordering van de interpersoonlijke communicatie - large éventail de formations favorisant la communication entre partenaires.

Franciscaanse leesgroep - Oostende  bijeenkomst om te lezen in de geschriften van Franciscus & om deze te bespreken - groupe de lecture des écrits de Saint-François

Gregoriaans: het Geluid van de Stilte - Le chant grégorien - Plainchant

Huwelijksvoorbereiding - Préparer son mariage

Interdiocesaan Pastoraal Beraad - Conseil Pastoral Interdiocésain

Internationaal Instituut Kanunnik Triest - Vormingsinstituut en een onderzoekscentrum van de Congregatie van de Broeders van Liefde

Jebron - Open huis voor vorming en pastoraat - Maison d'accueil pour la formation et le pastorat

Katholieke aalmoezeniersdienst bij het Belgische gevangeniswezen aumonier des prisons belges - chaplain by the belgian jails

Katholieke Charismatische Vernieuwing Renouveau charismatique catholique - Catholic charismatic renewal

Kerk & Wereld wil - vanuit het wereldwijde Apostolaat van het Gebed waarin Jezuïeten en leken samenwerken - het geloofs- en gebedsleven van mensen ondersteunen door middel van publicaties en bezinningsprojecten - "Kerk & Wereld" veut soutenir la vie spirituelle des gens au moyen de publications et de projets de réflection, à partir de l'Apostolat universel de la Prière dans lequel Jésuites et laïcs collaborent

 

Koren:  Chorales - Chorals                   om de link naar uw eigen koor toe te voegen.

Aalst: Schola Cantorum Cantate Domino

Antwerpen: Solidariteitskoor Amahoro

Buizingen & Lot: Parochiekoren

en strijdkoor Suma Khantaty

Deurne: Hei Pasoep

Halle: Koninklijke Koorkring Sint-Gregorius °1843

Heist-op-den-Berg: Woshkoor

Leuven: Solidariteitskoor Pati Pati

Leuven: Capella Academica, personeelskoor van de K.U.Leuven
Leuven: Solidariteitskoor Caminhando

Leuven: Leuvens Universitair Koor (LUK)

Heverlee: Wodan Skalden

Puurs: O.L.V. Ten Traan

Wetteren: Abadabukileyo

 

Liturgie.Net "Als je wilt vieren wat je bezielt"

Monastiek onthaastingsproject - Voor mensen die zoeken naar zingeving en spiritualiteit vanuit breedchristelijke hoek.

Oase in de Stad - Gent   Centrum voor evangelisatie en vorming in christelijk leven ontstaan uit de Maria-Kefasgemeenschap - Centre d'évangélisation et de formation chrétienne issu de la communauté Maria-Kefas

Pastoraal voor buitenlandse studenten Pastorale des étudiants internationaux - Pastoral care for international students

Preek van de week door de Vlaamse dominicanen

Recht-Op de derde hefboom in het pastoraal plan van het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen

Rent-a-Priest  uw priesters binnen één muisklik verwijderd - vos prêtres à portée de la main

RKForum "Als je wilt praten over wat je bezielt"

Rooms Katholiek Kerkplein wil kritische rooms-katholieken een platform bieden waarop hun stem weer gehoord kan worden.

Roepingenpastoraal

(Het) Rustpunt  Karmelitaans Centrum voor verstilling en verdieping - Centre Carmélitain de Retraite

 

Seminaries en Theologische Faculteiten:  Séminaires et Facultés Théologiques

ANTWERPEN - Priestervorming en Theologisch en Pastoraal Centrum

BRUGGE - Grootseminarie

HASSELT - Grootseminarie

LEUVEN - K.U. Leuven Theologische faculteit

MECHELEN - Diocesaan seminarie

Priesteropleiding:

Priester worden: iets voor jou?

Wie zich - na voltooiing van minstens secundaire studies - wenst voor te bereiden op het priesterschap, kan contact nemen met de verantwoordelijken van het Diocesaan Seminarie:

Guido Vandeperre, Johannes XXIII-seminarie, Herestraat 51 te 3000 Leuven, Tel.016-30.98.33 of per e-mail guido.vandeperre@skynet.be

Etinenne Heyse, Diocesaan Seminarie, Fr. De Merodestraat 18 te 2800 Mechelen, Tel.015-29.84.42 of  per e-mail sem.mechelen@kerknet.be

Voor meer inlichtingen, surf naar http://www.kerknet.be/bisdommen/mechelen/priestopl.html  alsook naar http://www.jongerlo.org/Geboeid_door_Jezus/

 

Sint-Jozef Deze site is gericht op de Heilige Jozef en besteedt veel aandacht aan De St-Jozef kapel te Kapellen en de vriendenkring St-Jozef uit Wervik - site consacré à Saint-Joseph

Katholieken  voor een democratische beweging in Kerk en samenleving - pour un mouvement démocratique dans l'Église et la communauté catholique

TGL Spiritualiteit  tweemaandelijks tijdschrift over spiritualiteit - magazine bi-mensuel sur la spiritualité

Thomas Godsdienstdidactiek als initiatief van de KUL. Een uitgewerkt didactisch concept, met praktisch materiaal en informatie over de leerplannen. Wil vooral werk maken van de interactie tussen de godsdienstleerkrachten om zodoende een gespreksruimte te creëren waar ervaringen uitgewisseld en problemen samen aangepakt kunnen worden (Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Godgeleerdheid)

Vesta Vrouwenecclesia - Église féminine - Women Church

Vieringen aanbod van liturgische teksten voor al wie inspiratie zoekt voor de liturgische "4-ingen" op school, parochie, jeugdbeweging: het initiatief voor deze site kwam vanuit de Centrale Pastorale Animatiegroep van de Salesianen (geeft de Don Bosco-scholenpastorale ondersteuning) die na korte tijd heel nauw ging samenwerken met het THOMAS-project (van de Katholieke Universiteit Leuven) - Textes liturgiques en néerlandais.

Vlaamse Bijbelstichting  om de gelovigen op aangepaste wijze tot een goed gebruik van de heilige Schrift te brengen - Fondation Biblique Flamande

Vrouwen priester? Jazeker! Het gesprek over de wijding van vrouwen in the Katholieke Kerk

Wachters bij de Bron Contemplatieve lezing van mystieke teksten uit de christelijke traditie (Godsdiensthuis te Herent) - Lecture contemplative de textes mystiques issus de la tradition chrétienne
Werkplaats voor Theologie en Maatschappij een maatschappij-kritische en kritisch-theologische beweging - un mouvement socio-critique et critico-théologique

    

©  Advent - Avent 2000    VPW Gewest Halle v.z.w.  Please send your questions or comments by e-mail