Terug naar hoofdpagina - Retour à la page principale - Back to homepage

 BEWEGINGEN  VOOR  VOLWASSENEN  IN  VLAANDEREN  

 MOUVEMENTS POUR ADULTES - MOVEMENTS FOR ADULTS

om een nieuwe link (of een defecte link) te melden via e-mail.

A.C.V.  Algemeen Christelijk Vakverbond

A.C.W.  Koepel van Christelijke Werknemersorganisaties

Amazone  Belgisch congres- en ontmoetingscentrum voor gelijke kansen tussen mannen en vrouwen

A.M.V.B.  Archief en Museum van het Vlaams Leven te Brussel

A.M.V.C.  Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven

Agris  Landbouwers - Agriculteurs

Bacob  Bank - Banque

Boerenbond  Landbouwers - Agriculteurs

Bond zonder naam - Spreuken

Catholic Worker - Katholieke beweging voor hulp aan vluchtelingen en mensen zonder papieren, die vanuit een evangelische visie zoekt naar een rechtvaardiger samenleving waar plaats is voor alle mensen - Mouvement catholique d'aide aux réfugiés et sans-papiers, qui - en se basant sur l'Évangile - fait la promotion d' un modèle de société plus juste, c.à-d. où il y a place pour chacun..

Caritas Gemeenschapsdienst vzw - Vrijwilligerswerk bij zieken, ouderen of personen met een handicap

C.C.O.D. Christelijke Centrale van de Openbare Diensten - Centrale chrétienne des services publics

Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijdingCentre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme  Centre for Equal Opportunities and Opposition to Racism

Christen Forum Gent Forum Chrétien Gand  - Christian Forum Ghent

C.M. Christelijke mutualiteit - Mutualité chrétienne

C.D. & V.  Christen Democraten en Vlaams - Parti politique: Chrétiens Démocrates Flamands - Flemisch Christian Democratic party

Emmanuël v.z.w. voor families met gehandicapt kind - pour familles avec un enfant handicapé

Encounter Vlaanderenheeft als opdracht een brede waaier van vorming aan te bieden ter bevordering van de interpersoonlijke communicatie

E.V.P.  de Europese Volkspartij groepeert 21 Christen-democratische partijen uit Europa - Parti Populaire Européen

E.V.P. - E.D. Fractie  Fractie van de Europese Volkspartij en Europese Democraten

GROENE ZORGSteunpunt een initiatief van Boerenbond, Groep KVLV en Cera Foundation

Het Project wil een forum bieden waar jonge professionele muzikanten kansen krijgen om in hun vakgebied naar buiten te treden

Katholieke Bijbelstichting - Fondation biblique catholique

K.A.V.  Kristelijke Arbeiders Vrouwenbeweging - Association chrétienne des femmes ouvrières

KERK & TOERISME vzw Vlaamse Interdiocesane Commissie voor Toerismepastoraal - Commission Flamande Interdiocésane pour la Pastorale de Tourisme

Kerkwerk Multicultureel Samenleven Voor een samenleving in gelijkwaardigheid en zonder racisme - Pour une société sans racisme basée sur l'égalité

't Kruispunt v.z.w. Organisatie die vrijetijdstrajectbegeleiding verzorgt voor mensen met een handicap of beperking - Organisation qui assure un accompagnement dans leurs trajets de vacances aux personnes handicapées ou à capacité motrice limitée

K.V.G.  Katholieke Vereniging Gehandicapten - Association catholique d' handicapés

K.V.L.V. Katholiek Vormingswerk van Landelijke Vrouwen - Formation catholique des femmes rurales

K.W.B.  Kristelijke Werknemersbeweging 

L.B.C.-N.V.K. Landelijke Bediendencentrale - Nationaal Verbond van Kaderpersoneel

Markant v.z.w. biedt ondernemende vrouwen een netwerk aan om elkaar te ontmoeten, zichzelf te ontplooien en zich maatschappelijk te engageren.

N.V.K.V.V. dé beroepsvereniging voor verpleegkundigen en vroedvrouwen in Vlaanderen

OKRA (Open-Kristelijk-Respectvol-Actief) Kristelijke Beweging van Gepensioneerden - Association chrétienne de pensionnés

O.V.O.K. "Ouders Van een Overleden Kind"  is een vereniging van en voor alle ouders die een kind verloren hebben - Association de parents qui ont perdu un enfant

Pasar Reizen, wandelen, fietsen, uitstappen, bezoeken, kamperen, weekendjes uit...

Pax Christi Vlaanderen  Beweging voor vrede, verzoening en mensenrechten - Mouvement pour la paix, la réconciliation et les droits de l'homme

Plus23Alleenstaande jongeren van 23 jaar en meer willen er graag andere alleenstaanden ontmoeten - Site de rencontre de jeunes célibataires de plus de 23 ans.

Solidariteit  Forum en ontmoetingsplein van en voor mensen die zich willen engageren - Forum et centre de rencontres par et pour des personnes qui veulent se montrer solidaires

Trefpunt Zelfhulp Een zelfhulpgroep wordt verondersteld een praatgroep te zijn, een plaats waar je met mensen in dezelfde situatie over je probleem kan praten - Centre de rencontre de personnes qui partagent un même problème.

Vakantiegenoegens Reizen, wandelen, fietsen, uitstappen, bezoeken, kamperen, weekendjes uit...

Verbond der Verzorgingsinstellingen  verenigt algemene ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg en bejaardenzorg

Vlaamse Bijbelstichting - Fondation biblique flamande

Ziekenzorg CM - Soins aux malades

    

©  Advent - Avent 2000    VPW Gewest Halle v.z.w.  Please send your questions or comments by e-mail